Klauzula informacyjna RODO i informacja o plikach cookies

 

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu posiadanych danych osobowych  (RODO) CONST-PRO Grupa Inżynierska  Sp. z o.o.

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 roku i obowiązywaniem ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. z dnia 13.06. 2016 r., Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Administratorem danych osobowych Klientów oraz Osób kontaktowych jest:

CONST – PRO Grupa Inżynierska Sp. z o.o.

z siedzibą w Oleśnie przy ul. Chopina 3, 46-300 Olesno

NIP: 5761578100, REGON: 362084924

Możecie się Państwo kontaktować z nami listownie na adres 46-300 Olesno, ul. Chopina 3, poprzez pocztę elektroniczną na adres , telefoniczne pod numerami 775471207; 600421008

 • Cele i podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych mogą być przetwarzane przez Administratora
w następujących celach:

 • Czynności zmierzające do zawarcia umowy handlowej, włączając w to przypadki, kiedy do zawarcia tej umowy wymagane są dane osoby działającej w interesie i w imieniu Klienta,
 • Użytkowania systemu faktury elektronicznej w zakresie wskazanych danych w wniosku o udostępnienie faktur w formie elektronicznej na podstawie porozumienia o udostępnienie faktur w formie elektronicznej.
 • Odpowiadania na zapytania związane z asortymentem towarowym oferowanym przez Spółkę,
 • Realizacji obowiązków prawnych spoczywających na Administratorze wynikających m.in. z przepisów prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości,
 • Wykonywania przez Administratora czynności w oparciu o zgodę osoby, której to dotyczy np. wysyłki newslettera lub zgody na udział w wydarzeniach, których organizatorem jest Administrator,
 • W przypadkach weryfikacji czy dana osoba fizyczna jest osobą uprawniona do reprezentowania Klienta, w szczególności, jeżeli osoba taka zaciąga zobowiązania w imieniu Klienta np. pobierając towar w imieniu Klienta na podstawie posiadanego upoważnienia lub dochodzenia roszczeń z tytułu wykonywania umów handlowych oraz ochrony przed takimi roszczeniami,
 • Marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług lub utrzymywania relacji biznesowych pomiędzy Klientem i Spółką w ramach prowadzonej działalności gospodarczej

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Dane osobowe, które przetwarzamy

W przypadku przetwarzania danych osobowych przy czynnościach zmierzających do zawarcia umów handlowych Administrator przetwarza następujące informacje:

 • nazwa firmy, imię i nazwisko Klienta, adresy dostaw towarów wskazanych przez Klienta, numer NIP, numer rachunku bankowego, podpis Klienta lub osoby przez niego upoważnionej na dokumentach wymagających podpisu, adres e-mail podany do korespondencji, numer telefonu kontaktowego, historię przesyłania zapytania ofertowe i zapytania o produkty.

W przypadku przetwarzania danych osobowych Osób kontaktowych Administrator przetwarza:

 • nazwa firmy, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail, zajmowane stanowisko, posiadane uprawnienia wskazane przez Klienta,  historię komunikacji z Osobą kontaktową.
 • Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych osobowych, o których mowa powyżej jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub prawnym, jednak ich brak uniemożliwi wykonanie określonych działań ze strony Administratora zmierzających do zawarcia umowy handlowej lub innych usług, które są świadczone przez Administratora.

 • Informacja o źródle danych

Dane osobowe Klienta i Osób kontaktowych Administrator pozyskuje w ogromnej większości przypadków bezpośrednio od osoby zainteresowanej, która podaje swoje podstawowe dane podczas kontaktu z pracownikami lub przedstawicielami handlowymi Administratora. Informacja taka może być dostarczona do administratora: na piśmie poprzez wysłanie korespondencji pocztowej na adres Administratora, wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej w celu nawiązania kontaktów biznesowych lub zapytań o produkty z prośbą o udzielenie odpowiedzi zwrotnej lub telefonicznie, kontaktując się z pracownikami Administratora.

Administrator może pozyskiwać dane z informacji ogólnie dostępnych, takich jak Krajowy Rejestr Sądowy lub odpowiedni z bazy CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), GUS (Główny Urząd Statystyczny), firmowych stron internetowych, w zakresach danych publikowanych w sposób jawny.

 • Odbiorcy danych

Administrator udostępnia dane następującym podmiotom, które wspomagają działalność prowadzoną przez administratora: Firmom transportowym i spedycyjnym współpracującym z Administratorem, w zakresie adresów dostaw towarów oraz danych osób uprawnionych do odbioru towarów w imieniu Klienta, Firmie świadczącą usługi księgowe dla Administratora w zakresie realizacji obowiązków podatkowych i rachunkowych, Firmie świadczącej wsparcie w zakresie użytkowanego systemu ERP, w zakresie minimalnym w jakim jest to konieczne dla celów wykonywania prac serwisowych, Firmie prowadzającej dla Administratora usługi zarządzania kopiami zapasowymi użytkowanych systemów informatycznych oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem.

W każdym przypadku udostępniania danych osobowych lub zaistnienia możliwości udostępnienia takich danych Administrator stosuje procedury organizacyjne i środki techniczne minimalizujące zakres udostępnianych danych oraz ryzyko dostępu do tych danych przez osoby inne niż pracownicy Administratora.

Administrator przekazuje dane osobowe Klientów i Osób kontaktowych wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji określonego celu handlowego, w szczególności nie udostępnia danych innym podmiotom w celach komercyjnych oraz nie sprzedaje danych osobowych. Ochrona informacji związanych z danymi Klientów oraz Osób kontaktowych jest dla Administratora zadaniem priorytetowym.

 • Okres przechowywania danych

Dane osobowe Klienta lub Osób kontaktowych przechowywane w celu wykonania umów handlowych są, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przechowywane przez okres minimum 5 lat.

Maksymalny okres przetwarzania danych osobowych to 10 lat od daty zakończenia wykonywania umowy w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z jej realizacji lub  rezygnacji z pełnionej funkcji.

W innych przypadkach jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane są przetwarzane (np. newsletter), dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

 • Profilowanie

Dane osobowe Klientów lub Osób kontaktowych mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowanie), jednakże nie będzie to wywoływać wobec nich żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na sytuację Klientów lub Osób kontaktowych.

Profilowanie danych osobowych przez Administratora polega na przetwarzaniu danych Klientów lub Osób kontaktowych w sposób zautomatyzowany oraz ręczny, poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Kliencie lub Osób kontaktowych, w szczególności do oferowania przez nas produktów i usług, w tym dobieranie ich pod kontem potrzeb Klientów lub Osób kontaktowych.

 • Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Administrator nie udostępnia danych Klientów oraz Osób kontaktowych poza granice Polski, Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego za wyjątkiem sytuacji, kiedy taka dyspozycja zostaje zlecona przez Klienta.

 • Prawa w zakresie ochrony Danych osobowych

Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza Administrator ma prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Const-Pro Grupa Inzynierska sp. z o. o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Wamet.com sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO),
 • sprostowania danych – mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia (art. 16 RODO),
 • ograniczenia ich przetwarzania – w takim przypadku, Const-Pro Grupa Inżynierska Sp. z o.o. wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, które przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów (art. 18 RODO),
 • usunięcie danych osobowych – egzekwowania prawa do bycia zapomnianym – mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a Const-Pro Grupa Inżynierksa sp. z  o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe (art. 17 RODO),
 • przenoszenia Danych osobowych – pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez Const-Pro Grupa Inżynierska sp. z o.o. oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi (art. 20 RODO),
 • sprzeciwu – w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na Const-Pro Grupa Inżynierska sp. z o. o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych (art. 21 RODO).

Administrator niezwłocznie po uzyskaniu takiego żądania od osoby, której dane są przetwarzane, po potwierdzeniu jej tożsamości żądanie spełnia.

W celu realizacji praw o których mowa powyżej należy kontaktować się na adres siedziby Spółki lub wysyłając korespondencję elektroniczną na adres: office@cpgi.pl

W przypadku zgód na otrzymywanie newslettera, rezygnacja z usługi odbywa się w sposób automatyczny po wykonaniu określonej czynności usunięcia swojego adresu e-mail z listy dystrybucyjnej.

 

POLITYKA PLIKÓW „COOKIES”
Polityka odnosi się do stron internetowych, których właścicielem jest Const-Pro Grupa Inżynierska

1. Informacje ogólne

Zgodnie z nowelizacją Prawa Telekomunikacyjnego (art. 173) informujemy, że na naszych stronach wykorzystywane są pliki „cookies”, dzięki którym możliwe jest świadczenie wysokiej jakości usług informatycznych dotyczących naszych stron WWW.

Pliki te wykorzystywane są w celu usprawnienia działania strony. Nie są w nich przechowywane dane zewnętrzne (dotyczące innych stron, czy aplikacji), są one bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe.

Strony Const-Pro Grupy Inżynierskiej korzystają z plików „cookies” w celach określonych w poniższej polityce. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do „cookie” w Twojej przeglądarce internetowej. Korzystanie ze stron Const-Pro Grupy Inżynierskiej bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na używanie plików „cookie”.

2. Co to jest „cookie”

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podstawy prawne (Prawo Telekomunikacyjne)

Art. 173. 1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:

1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o:

a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,

b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;

2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;

3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.

3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:

1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;

2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego (…)

Opis plików „cookies” wg. informacji umieszczonych na stronie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji (MAiC):

Ciasteczka (cookies) w komputerach. Bez nich nasze życie w Internecie byłoby uciążliwe – przeglądarka nie pamiętałaby naszych preferencji, lub ostatniego miejsca naszych odwiedzin na stronie. Z tego samego powodu odwiedzana przez nas kilkakrotnie strona serwowałaby nam w kółko te same reklamy. Ale też boimy się, że szpiegujące nasze ruchy w Internecie ciasteczka naruszają naszą prywatność. Komisja Europejska uznała więc, że musimy o instalacji ciasteczek wiedzieć jak najwięcej. Ale gdybyśmy przy każdym wejściu na nową stronę musieli klikać, czy je chcemy, czy nie, byłoby to bardzo uciążliwe. Dlatego w nowej ustawie proponujemy, aby użytkownik mógł wyrazić zgodę za pomocą ustawień przeglądarki – tam ustawimy poziom, ile i jakich chcemy ciasteczek. Przyjęliśmy zasadę, że musimy być o kwestii i działaniu cookies poinformowani. Od chwili uzyskania informacji o cookies każda nasza decyzja (a także jej brak w postaci braku zmiany domyślnych ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie cookies) będzie wyrazem świadomego aktu woli.

4. Do czego służy „cookies” na naszych stronach

Stosowane przez nas pliki „cookies” służą przede wszystkim do optymalizacji korzystania ze stron internetowych Const-Pro Grupy Inżynierskiej, tworzenia statystyk ich odwiedzin oraz do utrzymania sesji użytkownika po jego zalogowaniu się do określonych stron (brak konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła w określonym czasie trwania sesji).

Na naszych stronach stosowane są cookies „sesyjne”, czyli pliki tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego stronę do czasu jego wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Blokowanie plików „cookies”

Przeglądarki internetowe, czyli standardowe oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza używanie plików „cookies”. Jednak ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Uwaga: Ograniczenie stosowania plików „cookies” może wpłynąć na funkcjonalność stron Const-Pro Grupy Inżynierskiej.